Rachunek sumienia

Przystępując do Spowiedzi trzeba zastanowić się:

Czy dotychczasowe spowiedzi były dobre? (zatajenie grzechu ciężkiego z bojaźni lub wstydu czyni spowiedź świętokradczą i wtedy trzeba wyznać grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi).

Czy nie zapomniałem grzechów? (jeśli tak, trzeba wyznać również grzechy zapomniane podczas ostatniej spowiedzi).
W przypadku grzechów ciężkich - wyliczając je na spowiedzi podaję ich liczbę i okoliczności popełnienia tego grzechu.
Istotnym warunkiem spowiedzi jest szczery żal czyli uznanie własnej winy i chęć odwrócenia się od zła.

 

Warunki dobrej spowiedzi

Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Spowiedź szczera
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic ukrytego, przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie grzechy i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, a wolę umocnił do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy.

Najświętsza Panno, Ucieczko grzeszników, święty Aniele Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do poznania, czym obraziłem Najświętszego Boga i najlepszego mego Ojca.

Amen.

 

Rachunek sumienia dla narzeczonych

PRZYKAZANIE I:

„NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ"


Panie z Twojej woli spotkaliśmy się w życiu. Tyś sprawił, że pokochaliśmy się wzajemnie. Ty nas zapraszasz do służby Twojej w rodzinie i każesz wzajemnie się kochać miłością czerpaną z Ciebie.

Czy nie zapominaliśmy o tym, że nasza miłość jest Twoim darem?

Czy byliśmy Ci za nią wdzięczni?

Czy było dla Ciebie miejsce w naszej miłości?

Czy dla przyjemności przebywania razem nie zaniedbywaliśmy obowiązków względem Ciebie?

Czy w naszej miłości byłeś zawsze na pierwszym miejscu?

Czy wierzymy, ze Ty każde z nas kochasz bardziej, niż my jesteśmy w stanie kochać?

Czy jesteśmy gotowi zaufać Twojej miłości i zawierzyć Ci we wszystkim?

Czy pojmujemy naszą wspólnotę jako powołanie życiowe?

Czy zastanawialiśmy się nad tym, czego Ty od nas chcesz w naszym przyszłym życiu małżeńskim?

Czy jesteśmy zdecydowani we wszystkim wypełniać Twoją wolę i stanowić taką rodzinę, jaką Ty chcesz, aby była?

Czy staramy się przygotować do chrześcijańskiego małżeństwa przez odpowiednią lekturę, uczęszczanie na kurs przedmałżeński i nauki dla narzeczonych?

Czy nie sądziliśmy zarozumiale, że sami wszystko wiemy i że żadna wiedza nie jest nam tu potrzebna?

Czy przygotowania do małżeństwa nie sprowadzamy tylko do samych spraw materialnych, pomijając najważniejsze: przygotowanie duchowe?

Czy doceniamy wartość Sakramentu Małżeństwa i jesteśmy Ci za niego wdzięczni?

 

PRZYKAZANIE II:

„NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NA DAREMNO"


Czy pamiętaliśmy, Panie, o szacunku, jaki się Tobie należy?

Czy nie lekceważyliśmy sobie Twoich przykazań?

Czy modlitwy albo uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. nie traktowaliśmy jako uciążliwego obowiązku?

Czy nie „klepaliśmy" bezmyślnie pacierza?

Czy nie wzywaliśmy Twego imienia w złości, w zniecierpliwieniu albo w nic nie znaczących rozmowach?

Czy odnosiliśmy się z szacunkiem do spraw świętych?

 

PRZYKAZNIE III:

„PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ."


Czy nie opuszczaliśmy Mszy św. w niedzielę lub święta?

Czy nie spóźnialiśmy się na Mszę św.?

Czy z wiarą i uwagą słuchaliśmy Słowa Bożego?

Czy przynajmniej w niedzielę staraliśmy się przyjmować Komunię Świętą?

Czy pamiętaliśmy, że niedziela nie jest tylko dniem rozrywki, ale ma być przede wszystkim dniem naszego szczególnego spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym podczas niedzielnej Mszy św. oraz odpoczynkiem, źródłem sił na nowy tydzień?

Czy pomyśleliśmy o tym, ze nie tylko sami mamy prawo do wypoczynku, ale mają także to prawo nasi domownicy?

Czy zatroszczyliśmy się, żeby i oni mogli uczestniczyć we Mszy św. i choć trochę odpocząć?

Czy w niedzielę nie wykonywaliśmy bez koniecznej potrzeby pracy fizycznej?

 

PRZYKAZANIE IV:

„CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ"


Pan Bóg, w swojej miłości postanowił, że „opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się z żoną swoją".

Chce On, żebyśmy wzajemnie dla siebie byli ludźmi najdroższymi, żebyśmy kochali się więcej niż kochamy własnych rodziców i byli dla siebie na pierwszym miejscu. Ale przecież dla naszych rodziców to my jesteśmy największą doczesną wartością. Choć więc nie możemy ich miłości odpowiedzieć tak, jak Oni nas kochają, to nie wolno nam podeptać rodzicielskiego serca i zapłacić im obojętnością lub wzgardą. Nie wolno okazać, że ich miłość nas krępuje lub nam ciąży. Nie wolno dopuścić, żeby się poczuli zbędni, bo oni swoje życie poświęcili nam.

Czy potrafiliśmy więc godzić naszą miłość z obowiązkami względem naszych Rodziców?

Czy nie odmawialiśmy im naszej pomocy w trosce o dom rodzinny?

Czy staraliśmy się wyręczać rodziców?

Czy nie dawaliśmy im odczuć, że marzymy o tym, aby się wreszcie wyrwać z rodzinnego domu i całkowicie od nich uniezależnić?

Czy nie buntowaliśmy się wzajemnie przeciwko rodzicom?

Czy rodziców kochanej przez nas osoby nie traktowaliśmy jako naszych osobistych wrogów?

Czy staraliśmy się pozyskać ich życzliwość?

Czy nie odmawialiśmy im prawa współdecydowania o naszych sprawach?

Czy obojętnie przyjmowaliśmy to, że w naszej obecności ukochany przez nas człowiek zachowywał się niegrzecznie wobec własnych rodziców?

Czy nie mieliśmy względem rodziców postawy wyzyskiwaczy i czy pamiętaliśmy, że im się od nas także coś należy?

Czy pamiętaliśmy, że rodzice są nam dani od Boga i w Jego imieniu sprawują nad nami opiekę? Czy modliliśmy się za naszych rodziców i czy wykazywaliśmy troskę o ich sprawy?

Czy nie popadaliśmy w skrajny egoizm we dwoje?

Czy nie traktujemy rodzinnego domu tylko jako hotelu i stołówki?

Czy nie zajmujemy postawy obcości wobec ludzi, którzy nas kochają i o nas się tak troszczą?

 

PRZYKAZANIE V:

„NIE ZABIJAJ"


Czy jesteśmy zdecydowani przyjąć każde poczęte z nas w przyszłości życie, choćby nieplanowane i otoczyć je najczulszą opieką?

Czy uznajemy, że dziecko od pierwszej chwili swego poczęcia jest istotą ludzką mającą takie samo prawo do życia, jak ludzie dorośli?

Czy nie przemilczaliśmy naszego stanowiska wtedy, gdy powinniśmy zabrać głos w obronie poczętego życia?

Czy nie udzielaliśmy komukolwiek pomocy w popełnianiu czynów niegodnych prawdziwego katolika?

Czy uznajemy, że dzieci są najważniejszym dobrem rodziny? Czy rozumiemy, że służba życiu jest podstawowym zadaniem małżeństwa?

Czy nie odnosiliśmy się pogardliwie do rodzin wielodzietnych?

Czy okazywaliśmy pomoc kobietom w ciąży? Czy jesteśmy gotowi podjąć rodzicielską służbę ofiarnie i odpowiedzialnie?

Czy przez dbałość o nasze zdrowie przygotowujemy się do przyszłego rodzicielstwa?

Czy nie narażaliśmy się lekkomyślnie przez brawurę, pijaństwo, nadmierny wysiłek, stałe zarywanie nocnego wypoczynku?

Czy przez braki naszego uczestnictwa w obowiązkach domowych rodzice lub rodzeństwo nie byli nadmiernie przepracowani?

Czy nie omijaliśmy obojętnie ludzi chorych, bezradnych lub narażonych na niebezpieczeństwo?

 

PRZYKAZANIE VI:

„NIE CUDZOŁÓŻ"


Czy przez zbyt poufałe obcowanie nie narażaliśmy się na niebezpieczeństwo grzechu?

Czy wykazywaliśmy troskę o to, aby ukochanego człowieka nie narazić na trudności lub niepokój sumienia?

Czy w okazywaniu sobie miłości zachowywaliśmy odpowiednią miarę?

Czy panowaliśmy zawsze nad naszą wyobraźnią?

Czy nie usprawiedliwialiśmy pożycia przedmałżeńskiego?

Czy nasze zachowanie nie było przyczyną zgorszenia innych?

Czy dbaliśmy o dobrą opinię ukochanego?

Czy w naszym wzajemnym obcowaniu zachowywaliśmy skromność i wzajemny szacunek?

Czy nie prowadziliśmy zbyt swobodnych rozmów i nie opowiadaliśmy niestosownych „kawałów"?

Czy umieliśmy wybierać interesujące nas i wartościowe filmy, publikacje?

Czy staraliśmy się opanować nasze skłonności przez korzystanie ze środków nadprzyrodzonych, a więc modlitwy i życia sakramentalnego? Czy umieliśmy uszanować cześć i godność kochanego człowieka?

Czy jesteśmy zdecydowani w przyszłym życiu małżeńskim ściśle przestrzegać Bożych praw?

Czy staraliśmy się poznać chrześcijańską naukę o etyce małżeńskiej?

 

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: