Regulamin

I. ZADANIA KURII


1. Kuria diecezjalna stanowi zespół osób i instytucji, które świadczą biskupowi pomoc w kierowaniu działalnością pasterską w Kościele partykularnym, administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej. Jest tą strukturą, którą posługuje się biskup, by wyrazić swą pasterską troskę i miłość (zob. Dyrektorium Apostolorum Successores, n. 177).

2. Na czele Kurii Metropolitalnej stoi Arcybiskup Metropolita Krakowski. Do niego należy swobodne powierzanie wszystkich urzędów kurialnych w sposób określony przepisami prawa kanonicznego. Wspomagając arcybiskupa w wypełnianiu jego misji pasterskiej, Kuria "poszczególne wydziały i osoby" zawsze działa w jego imieniu i bliskiej z nim łączności.

3. Najbliższymi i głównymi współpracownikami Arcybiskupa Krakowskiego są biskupi pomocniczy, którzy dzielą z nim pasterską troskę o Kościół Krakowski i jako wikariusze generalni uczestniczą w jego władzy wykonawczej zgodnie z przepisami prawa.

4. Ze swej natury Kuria jest urzędem duszpasterskim, gdyż ostatecznym celem i uzasadnieniem wszystkich podejmowanych przez nią działań jest troska o wypełnianie misji Kościoła, a więc szafowanie środkami zbawienia powierzonymi przez Chrystusa swemu Kościołowi w sposób uporządkowany, sprawiedliwy i owocny, czyli uczestniczenie w trosce Kościoła o zbawienie dusz.

 

II. STRUKTURA KURII I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW


1. Sekretariat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego
Służy bezpośrednią pomocą Arcybiskupowi Krakowskiemu w organizowaniu jego posługi biskupiej, a więc celebracji liturgicznych, audiencji, spotkań i wystąpień Arcybiskupa Metropolity. Troszczy się o bieżącą korespondencję i realizuje pozostałe zadania zlecone przez Arcybiskupa Krakowskiego.

2. Kancelaria Kurii
Kancelarią Kurii kieruje kanclerz, z którym współpracują wicekanclerz i notariusz Kurii oraz inni pracownicy kancelarii.
Do kancelarii Kurii należy:

a) troska o redagowanie i wysyłanie oficjalnych dokumentów i pism urzędowych, zwłaszcza wszelkiego rodzaju akt jurysdykcyjnych, czyli dekretów, dyspens, zaświadczeń, zawiadomień, rozporządzeń i zezwoleń;
b) przedkładanie spraw bieżących Arcybiskupowi Krakowskiemu i wikariuszom generalnym;
c) kierowanie spraw do poszczególnych wydziałów i osób, według kompetencji;
d) porządkowanie akt kurialnych i prowadzenie archiwum dokumentów bieżących;
e) gromadzenie i przechowywanie akt personalnych księży Archidiecezji Krakowskiej;
f) udostępnianie uprawnionym osobom i instytucjom akt i wydawanie ich autentycznych odpisów;
g) interweniowanie w parafiach archidiecezji w sprawach bieżących;
h) udzielanie informacji w sprawach administracyjnych i prawno-kanonicznych;
i) prowadzenie rejestru pism urzędowych;
j) strzeżenie pieczęci kurialnych;
k) przechowywanie testamentów złożonych przez księży;
l) wykonywanie innych zadań zleconych przez Arcybiskupa Krakowskiego i wikariuszy generalnych.

3. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Do głównych zadań tego wydziału należą:

a) planowanie i realizacja programu duszpasterskiego;
b) rozeznanie potrzeb i problemów duszpasterskich;
c) koordynacja i animowanie działań duszpasterskich w archidiecezji;
d) przygotowanie i organizacja diecezjalnych i rejonowych spotkań, pielgrzymek, konferencji i wydarzeń duszpasterskich;
e) koordynacja przygotowań uroczystości ogólnodiecezjalnych;
f) utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi komisjami i radami Konferencji Episkopatu Polski i innymi instytucjami ogólnopolskimi, koordynacja ponaddiecezjalnych zadań duszpasterskich i ich aplikacja w archidiecezji;
g) koordynacja wszystkich duszpasterstw specjalistycznych w Archidiecezji Krakowskiej (grup społecznych, zawodowych, duszpasterstwa akademickiego, stowarzyszeń i ruchów, duszpasterstwa trzeźwości, itp.)
h) utrzymywanie kontaktu z parafiami, wspieranie inicjatyw duszpasterskich, wymiana informacji w zakresie duszpasterstwa;
i) prowadzenie korespondencji i załatwianie spraw w zakresie duszpasterstwa;
j) przygotowanie odpowiednich wytycznych i materiałów duszpasterskich, troska o wydawanie "Biuletynu Duszpasterskiego" oraz "Informatora Archidiecezji Krakowskiej" we współpracy z pozostałymi wydziałami Kurii;
k) troska o kształt strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej we współpracy z Diecezjalnym Centrum Informacji;
l) dystrybucja materiałów duszpasterskich i wydawnictw we współpracy z Wydawnictwem św. Stanisława BM.

Z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego współpracują wszystkie pozostałe wydziały, referaty, komisje i inne jednostki Kurii Metropolitalnej, "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej, a także odpowiedzialni za duszpasterstwa specjalistyczne, stowarzyszenia i ruchy kościelne, podejmujące inicjatywy i działania o charakterze duszpasterskim. Realizują oni powierzone im zadania w porozumieniu z dyrektorem wydziału. Dla jak najlepszej koordynacji i organizacji działania, dyrektor wydziału organizuje zebrania osób zaangażowanych w dzieła duszpasterskie.

4. Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Do kompetencji tego wydziału należy wszystko, co odnosi się do szeroko rozumianego duszpasterstwa dzieci i młodzieży, przede wszystkim katechizacja w szkołach oraz katechizacja pozaszkolna:

a) planowanie, organizacja i nadzór nad pracą katechetyczną w archidiecezji;
b) systematyczne przeprowadzanie wizytacji katechetycznych w parafiach;
c) organizowanie działań duszpasterskich dla dzieci i młodzieży (pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje, konferencje, olimpiady i konkursy);
d) troska o odpowiednie rozmieszczenie katechetów w szkołach archidiecezji;
e) przygotowywanie skierowań katechetów do pracy w szkołach;
f) troska o odpowiednią formację katechetów;
g) prowadzenie dokumentacji pracy i formacji katechetów oraz dokumentacji stanu katechizacji w poszczególnych parafiach i szkołach;
h) organizowanie kursów, zjazdów, dni katechetycznych, warsztatów, itp.
i) przygotowywanie pomocy katechetycznych;
j) utrzymywanie kontaktów z władzami oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę, a także poszczególnymi placówkami oświatowymi;
k) współpraca i koordynacja działań organizacji, duszpasterstw, stowarzyszeń i ruchów skupiających dzieci i młodzież, zwłaszcza Ruchu Światło-Życie i Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Grup Apostolskich oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży;
l) duszpasterstwo młodzieży pracującej.
Wydziałem kieruje dyrektor, z którym współpracują wizytatorzy rejonowi i inni współpracownicy.

Duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
We współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży koordynuje i animuje działania duszpasterskie z zakresu duszpasterstwa młodzieży, zwłaszcza w tym, co wykracza poza katechizację.

5. Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Do głównych zadań tego Wydziału należą:

a) planowanie, organizacja i nadzór nad prowadzeniem przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie;
b) organizacja katolickiego poradnictwa rodzinnego w Archidiecezji Krakowskiej;
c) kształcenie i stała formacja specjalistów z zakresu poradnictwa rodzinnego " we współpracy z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie;
d) organizowanie i popieranie rozmaitych inicjatyw i działań w zakresie obrony życia;
e) podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie duszpasterstwa rodzin (uroczystości diecezjalne,  rekolekcje, pielgrzymki, dni skupienia, nabożeństwa);
f) przygotowywanie pomocy i materiałów w zakresie duszpasterstwa rodzin, przygotowania do małżeństwa i ochrony życia;
g) podejmowanie i wspieranie działań w trosce o rodziny patologiczne;
h) koordynacja duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych;
i) wspomaganie wraz z "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej domów samotnej matki;
j) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi wspomagającymi rodzinę, zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich oraz ruchem Domowy Kościół;
k) utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi służącymi umacnianiu i rozwojowi rodziny oraz obronie życia.

6. Wydział Spraw Zakonnych
Do kompetencji wydziału należy załatwianie spraw związanych z instytutami życia konsekrowanego, stowarzyszeniami życia apostolskiego oraz stowarzyszeniami wiernych zmierzających do przekształcenia się w formy życia wspólnego.

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: