Nagroda im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor” Teatr im. Juliusza Słowackiego


Nagroda im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor"
Teatr im. Juliusza Słowackiego, 17 X 2016

Panie Marszałku,
szanowni Państwo!

 


1. Wczoraj, w 38. rocznicę wyboru Metropolity Krakowskiego na Biskupa Rzymu i Papieża, pasterza Kościoła powszechnego, konsekrowaliśmy na krakowskich Białych Morzach Sanktuarium, stanowiące serce, integralną część większej całości, zwanej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!". W ten sposób uczyniliśmy następny krok w umacnianiu i pogłębianiu pamięci o życiu, o dokonaniach i o świętości wielkiego Polaka, Małopolanina i Biskupa krakowskiego, który stał się nie tylko duchowym przywódcą Kościoła, ale także wybitną postacią najnowszych dziejów świata przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia. Pamięć o tym nadzwyczajnym człowieku jest naszym obowiązkiem i przywilejem. Jest ona wyrazem wdzięczności za dar, jaki otrzymaliśmy w jego osobie.


W naszą zbiorową troskę i starania o wspomnianą pamięć wpisuje się NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. JANA PAWŁA II VERITATIS SPLENDOR, ustanowiona i przyznawana - jak głosi Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego - „za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym".
Tak więc, z jednej strony Nagroda upamiętnia postać i dzieło św. Jana Pawła II, a z drugiej strony pragnie - w duchu twórczej wierności jego nauczaniu - promować postawy i wartości wyznawane przez osoby i środowiska angażujące się w budowanie świata bardziej ludzkiego, otwartego, braterskiego i solidarnego, w budowanie cywilizacji dobra, miłości i pokoju. To jedyna droga - to królewska droga do przezwyciężania istniejących w naszym niespokojnym świecie napięć, konfliktów, terrorystycznych zamachów i trzeciej wojny światowej w odcinkach, o której mówi często Papież Franciszek.

 

2. Ustanowiona przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nagroda zapożyczyła imię od dziesiątej z kolei Encykliki Jana Pawła II, podpisanej 6 sierpnia 1993 roku, a zaczynającej się od słów Veritatis splendor: „Blask prawdy - pisał Ojciec Święty - jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana" (n. 1).
Jan Paweł II niestrudzenie postulował potrzebę poznania pełnej prawdy o Bogu, o człowieku i o otaczającym go świecie. Dopiero poznanie tej prawdy pozwala nam zrozumieć, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy, jaki sens ma nasze życie i nasza praca, nasze cierpienie i nasze umieranie. Dopiero poznanie tej prawdy pozwoli nam zrozumieć nasz los, a także pomoże nam odróżniać dobro od zła i dokonywać właściwych wyborów.


Jan Paweł II był człowiekiem dialogu. Twierdził, że nikt nie ma absolutnego monopolu na prawdę, dlatego spotykał się z ludźmi odmiennych poglądów, kultur, religii i wyznań. Podkreślał potrzebę dialogu międzyreligijnego. To on zgromadził 27 października 1986 roku w Asyżu przywódców religijnych całego świata, aby modlili się o pokój, sprawiedliwość i bezpieczeństwo na naszej planecie. To on rok wcześniej przemawiał w Maroku do stutysięcznej rzeszy młodych muzułmanów na stadionie w Casablance. Postawił im wtedy pytanie: „Czyż w świecie, który pragnie jedności i pokoju, a jednak przeżywa tysiące napięć i konfliktów, wierzący nie powinni popierać przyjaźni i zjednoczenia między ludźmi i ludami, które na ziemi tworzą jedną wspólnotę?" Papież mówił wtedy młodym muzułmanom o potrzebie dialogu, a także wzywał do wspólnego świadczenia o Bogu i o godności człowieka, aby nasz świat stawał się bardziej ludzkim i solidarnym (por. przemówienie, Casablanca, 19 VIII 1985).

 

3. Szanowni Państwo, z satysfakcją i radością przyjąłem wiadomość, że Nagroda im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor" została ustanowiona także dla upamiętnienia Światowego Dnia Młodzież 2016 w Krakowie. To wielkie, światowe wydarzenie przeszło już do historii, ale jeszcze przez wiele lat będziemy do niego powracać.


Zobaczyliśmy na własne oczy młody Kościół trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej. Widzieliśmy, jak młodzi z ponad stu osiemdziesięciu krajów rozmawiali ze sobą jednym językiem braterstwa, miłości i solidarności. Powrócili już do swoich krajów ubogaceni tym, co przeżyli w Polsce, w Krakowie i Małopolsce, ubogaceni naszą kulturą, tradycją i gościnnością. Ale również my wszyscy zostaliśmy ubogaceni ich entuzjazmem wiary, ich kulturą. To doświadczenie trwa w nas, w naszej zbiorowej pamięci, w naszym sercu.


W imieniu Kościoła Krakowskiego dziękuję Sejmikowi Województwa Małopolskiego za cenną inicjatywę ustanowienia Nagrody upamiętniającej Jana Pawła II i Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie. Niech ta Nagroda będzie naszym wkładem w budowanie i promowanie solidarnego świata.


Dziękuję za uwagę.

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: